קריאת תהילים

קריאת תהילים בסלולרי בטאבלט במחשב ועוד
ז' סיון התשפ"א
Smaller Default Larger

תפילת האדם

״וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי וְיִחַר אַפִּי בָהֶם וַאֲכַלֵּם,וְאֶעֱשֶׂה אוֹתְ לְגוֹי גָּדוֹל״ (שמות לב׳, י׳).


לאחר חטא העגל, אומר אלוקים למשה "ועתה הניחה לי וייחר אפי בהם, ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול" (שמות לב', י'). נורא. אלוקים מעלה בפני משה אפשרות כליון של עם ישראל, חלילה.
מה כוונת הבורא בזה שהוא אומר למשה "הניחה לי", וכי משה "תפס אותו" ולא הניח לו? הרי כשאלוקים אמר "הניחה לי" משה עדיין לא התפלל מאומה על עם ישראל, אם כן מה הכוונה "הניחה לי"? רש"י מביא את השאלה, וכתשובה הוא מביא את דברי חכמים במדרש (שמות רבה מב', ט'): "הניחה לי – עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם והוא אומר הניחה לי, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו, שאם יתפלל עליהם לא יכלם".
זאת אומרת, אלוקים לא מסתיר את הכעס שלו על בני ישראל, אולם יחד עם זאת הוא מעביר למשה מסר נסתר. אם תתפלל מתוך תחנונים – אומר אלוקים למשה, תוכל לשכך את הכעס, וכך תתבטל הגזירה, אולם בכל זאת אני מבקש ממך, כרגע - "הניחה לי", זה לא הזמן לבקש על עם ישראל רחמים, הם עדיין לא ראויים לתפילתך...
משה מבין את המסר ומחליט כן להתפלל, ומיד - "ויחל משה את פני השם אלוקיו ויאמר למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת בכוח גדול וביד חזקה... זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך", התפילה פעלה את פעולתה - "וינחם השם על הרעה אשר דבר לעשות לעמו".
יש כאן מסר עצום. אלוקים לא באמת רוצה לכלות את עם ישראל, אולם הוא מעוניין שביטול הגזירה יתבצע דרך התפילה של משה, ולכן רומז לו "הניחה לי"...
את הרעיון הזה מצאנו פעם נוספת. משה משחזר את מאורעות העגל, והוא מצטט את דבר השם אליו לאחר מעשה העגל - "הרף ממני ואשמידם" (דברים ט', יד'). מההפירוש "הרף ממני"? וכי משה תפס אותו?
התלמוד מגלה לנו את המטמון (מסכת ברכות דף לב'). אלוקים מעביר מסר יסודי מאוד למשה. כשאלוקים אמר למשה "הרף ממני", הבין משה איזו עצמה יש בידיו, והוא אמר לעצמו "דבר זה תלוי בי, מיד עמד ונתחזק בתפילה ובקש רחמים". פירוש, משה הבין שיש באפשרותו לא להרפות מהבורא, ואז הוא לא ישמיד אותם... משל למה הדבר דומה, למלך שכעס על בנו כעס גדול ואמר לו, אם חבר שלי לא היה יושב פה הייתי מעניש אותך בעונש גדול,
וכך החבר מבין שעליו לגונן על בן המלך. כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה "הרף ממני", כדי שיבין שאם הוא לא ירפה וימשיך להתפלל, הקדוש ברוך הוא לא יעניש את בני ישראל...
הוא אשר אמרנו. אלוקים באמת לא רוצה לכלות ולהשמיד את עם ישראל, אחרת הוא לא היה רומז למשה שימשיך להתפלל, אולם למרות שרצון האלוקים לא לכלות את עם ישראל, הוא רוצה שזה יעבור דרך תפילה...
כמה הדברים אקטואליים לגבנו. הקדוש ברוך הוא רוצה "להזרים" לאדם שפע עצום, אולם הוא ממתין לדבר אחד - לתפילת האדם...
אגב, היה גם מצב הפוך, שבו הבורא ביקש ממשה שיפסיק להתפלל משום שהוא לא רצה לשנות את הגזירה. מתי זה היה? לאחר שאלוקים גזר על משה שלא ייכנס לארץ ישראל, משה התחנן שוב ושוב, עד שאמר לו הבורא – "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (דברים ג', כו'). מדוע
הבורא מנע ממשה את התפילה? הרי התלמוד כותב (יבמות דף סד'), שאלוקים מתאווה לתפילתן של צדיקים?
בקשה זו מלמדת אותנו מה רב כוחה של התפילה, מי שכותב את הדברים הוא רבי שמואל אליעזר איידלס - המהרש"א, על מסכת ברכות (דף לב'). לתפילה אמיתית מעומק הלב, יש כוח לשנות את הגזירה, גם אם אלוקים, כביכול, חושב שאין זה נכון לשנותה. כיוון שכך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבטל את עונשו של משה רבנו, ולכן מבקש ממשה להפסיק להתפלל - כי אם משה ימשיך להתפלל, כביכול לא תהיה בריריה, ואלוקים יהיה "מוכרח"
לבטל את הגזירה...
כשאדם פונה אל אלוקים בתפילה כנה, תפילה של תחנונים, הקדוש ברוך הוא שומע לתפילותיו...
עצם העובדה שאלוקים מגלה לנו את האפשרות להתפלל, מראה לנו מהי מטרת התפילה. מטרת התפילה היא לרומם את האדם ולהחדיר לתודעתו שאין עוד מלבדו ושהוא תלוי בחסדו יתברך על כל צעד ושעל. כאשר האדם מחדיר לתודעתו ידיעה זו, הוא הופך לאיש נעלה יותר, הוא מבין טוב יותר את מטרתו בעולם, וממילא ראוי שאלוקים ימלא את משאלות ליבו, הרי הוא נהפך לאיש אחר...

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן